Login:

Hasło:

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

Tytuł:


Post:


A A

Strona głowna: na stronie głownej znajdziesz najwiecej interaktywnych funkcji aby jednak z nich korzystać musisz się zalogować, na stronie zajdziesz interaktywny czat, filmik który prezentuje serwer, fan page z facebooka oraz tabele z najnowszymi wiadomościami z serwera.

Logowanie: aby zalogować się na strone wystarczy kliknąć przycisk login umieszczony w prawym górnym rogu strony a następnie wpisać swój login oraz hasło po prawidłowym wpisaniu danych automatycznie nas zaloguje i będziemy mieli dostęp do wszystkich funkcji strony

Rejestracja: aby sie zarejestrować na stronie wystarczy kliknąć przycisk rejestruj umieszczony w prawym górnym rogu strony a następnie wpisać login jaki chcemy oraz hasło a następnie powtórzyć swoje hasło, po poprawnej rejestracji system automatycznie nas zaloguje

Shoutbox: inaczej interaktywny czat który pozwala nam komunikowac się z innymi uzytkownikami aby korzystać z czatu nalezy się zalogować a następnei wpisać swoją wiadomość w okienku i nacisnąć Enter a tekst automatycznie zostanie wysłany do czatu. Czat odświeża się co sekunde dlatego nie przegapisz żadnej wiadomości.

News: zakładka z nowościami z serwera informuje nas o na przykład przerwach w działaniu serwera lub o nowościach wprowadzonych na serwer, aby dodać nowego posta należy posiadać funkcje administratora a nastepnie zalogować się, poczym kliknąć "dodaj newsa" następnie wypełnić pole z tytułem i treścią i kliknąć przycisk dodaj. Aby usunąć posta wystarczy kliknąć przycisk śmietnika przy poście a post automatycznie się usunie.

Menu: w menu możemy znaleźć inne zakładki strony takie jak galeria ze zdjęciami, galeria z filmami z serwera, kontakt do administratora serwera oraz sklep który umożliwia zakup oryginalnej gry.

Galeria: W zakładce galeria można znaleźć zdjęcia projektów. Gdy najedziemy na zdjęcie i klikniemy na nie lewym przyciskiem myszy owo zdjęcie powiększy się. Kiedy zdjęcie jest powiększone za pomocą strzałek możemy zobaczyć kolejne zdjęcia.

Filmy: W zakładce wideo znajdują się filmiki, na których pokazane są budowle. Gdy najedziemy na filmik i klikniemy play film zostanie włączony. Podczas oglądania filmiku możemy podgłośnić muzykę bądź ją ściszyć, możemy także przyśpieszyć oraz cofnąć filmik, możemy także zatrzymać filmik.

Kontakt: W zakładce kontakt znajdują się dane do kontaktu administratora strony.

Sklep: Gdy klikniemy zakładkę sklep, przeniesie nas ona na oryginalną stronę minecraft. Na tej stronie można zakupić oryginalną wersję gry.

Wyloguj: aby wylogowac się ze strony wystarczy kliknąc przycisk wyloguj dostępny w prawym górnym rogu strony.

Main page: On the main page you will find the largest number of interactive features but to use them you need to log in on the website you'll go interactive chat, video that presents the server with the facebook fan page and the table of the latest news from the server.

Login: To log on to the page, simply click the login button in the top right corner of the page and enter your username and password after entering the correct data automatically logs us and we will have access to all the site's features

Register: To register on the site just click the registrant in the top right corner of the page and then enter the name of what you want and password, and then repeat your password after successful registration, the system automatically logs us

Shoutbox: different interactive chat which allows us to communicate with other users, so you should use the chat log and następnei enter your message in the box and press the Enter key and the text will automatically be sent to the chat. Chat refreshes every second so you do not miss any news.

News: bookmark with news from the server informs us, for example, interruptions in the operation or the server about new products introduced to the server to add a new post you must have administrative functions and then log in, and then click the "add news" then fill the box with the title and content and click the add button. To delete a post, simply click the trash button on the post and the post will automatically delete it.

Menu: Menu tab, we can find other sites such as photo gallery, gallery of movies from the server, contact the server administrator and a shop that allows you to buy the original game.

Gallery: In the gallery you can find pictures of projects. When we move on the photo and do not click on the left mouse button to enlarge this photograph. When the image is enlarged by the arrows, we can see more photos.

Videos: In the video there are videos on which structures are shown. When we move to the video and hit play video starts. While watching the cutscene you can up the volume or her turn down the music, we can also speed up and to withdraw the video, we can also stop the video.

Contact: The contact tab includes contact details for the site administrator.

Shop: When you click the tab shop, it will take us to the original site minecraft. On this page you can buy the original version of the game.

Logout: To log out from a site simply log-Click button available in the top right corner of the page.

Created by Adam1324 2015